Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics

Song Details: Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics. The song name is Narlan Pani sung by Than Dhruvan Moorthy & Preet Bandre.

Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics

Khandu Devar
Khandu Devar

Yetal Devar
Yetal Devar

Khandu Devar
Khandu Devar

Yetal Devar
Ye…yetal Devar

Tula Mi Pahilay
Khanderi Dongar Bharavala

Ye…yetal Devar
Tula Mi Pahilay
Khanderi Dongar Bharavala

Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala

Aamache Sareyancha Jivan Tuje Sevela
Sareyancha Jivan Tuje Sevela
Deva Tu Dhav R Majo Hakela
Deva Tu Dhav R Maja Hakela

Yetal Deva Tula Bhi Philamay
Khanderi Dongar Bharavala
Yetal Deva Tula Bhi Philamay
Khanderi Dongar Bharavala

Khandu Devar
Khandu Devar
Yetal Devar
Yetal Devar

Khandu Devar
Khandu Devar
Yetal Devar
Yetal Devar

Ek Naryal Dilay Darya Deval
Ek Naryal Dilay Darya Deval

Varsacha Man Dev Narali Punvela
Varsacha Man Dev Narali Punvela

Sonyacha Naral Vahunashi Tula
Khandari Donagar Bhalavila
Sonyacha Naral Vahunashi Tula
Khandari Donagar Bhalavila

Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar

Video Song

This is the end of Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics.